Badanie stanu uszkodzonej podpory w Iglicy Wrocławskiej

Cel badania: Określenie przyczyn pęknięcia śruby w podporze iglicy podczas wykonywania prac remontowych

Jesteśmy bardzo elastycznym laboratorium i czasami zdarza nam się badać elementy architektury czy też konstrukcyjne na powszechnie znanych obiektach. Taką realizacją było badanie na zlecenie Hali Ludowej we Wrocławiu uszkodzonego trzpienia podpory przegubowej iglicy.
Dokonaliśmy obserwacji fraktograficzych śruby podpory, które umożliwiły nam ocenę morfologii przełomu oraz określenie charakteru i kierunku oddziałujących na nią sił. Obserwacjom makroskopowym poddaliśmy również połączenie spawane nakrętki pozycjonującej ze śrubą podpory. Zbadaliśmy mikrostrukturę oraz twardość złącza. Wykonane przez nas obserwacje metalograficzne, na podstawie których stwierdzono, że mikrostruktura materiału jest właściwa dla stali konstrukcyjnych. Analiza spektralna składu chemicznego materiału śruby umożliwiła dopasowanie gatunków stali najbardziej zbliżonych do zastosowanego materiału. Dopasowano kilka gatunków stali pochodzących z obowiązującej normy europejskiej (PN-EN 10025-2) oraz kilka odpowiedników pochodzących z obowiązującej niegdyś polskiej normy PN-88/H-84020 z roku 1990.

Na podstawie analizy otrzymanych wyników oraz norm przedmiotowych zaproponowano rozwiązanie konstrukcyjne, które umożliwiło ukończenie remontu wrocławskiej iglicy.

Referencja Hala stulecia
Otrzymane referencje