Analiza spektralna i mikroanaliza składu chemicznego

Analiza spektralna składu chemicznego z zastosowaniem spektrometru optycznego z wyładowaniem jarzeniowym umożliwia analizę ilościową składu pierwiastkowego stopów metali. Dokładność analizy umożliwia określenie gatunku badanego materiału w odniesieniu do norm przedmiotowych.

Mikroanaliza EDS/EDX jest metodą służącą głównie do wykonywania miejscowej analizy składu chemicznego, gdy obszar przeznaczony do analizy jest bardzo mały (nawet kilka mikrometrów) lub jeśli analizie podlega substancja na przykład w postaci osadu.

Analiza chemiczna na monitorze
Wykonujemy:
badania składu chemicznego stopów żelaza (stale, staliwa, żeliwa)
badania składu chemicznego stopów aluminium
badania składu chemicznego stopów miedzi
badania składu chemicznego stopów tytanu
badania składu chemicznego stopów niklu
mikroanalizę zanieczyszczeń, produktów korozji, drobnych cząstek z procesów technologicznych oraz faz występujących w stopach metali (mikroanaliza powierzchniowa, punktowa, liniowa)
Badania akredytowane

analiza składu chemicznego stali, staliw i żeliw metodą emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem jarzeniowym w przedziałach zawartości poszczególnych pierwiastków ujętych w zakresie akredytacji

Aparatura:

analizator składu chemicznego z wyładowaniem jarzeniowym Leco GDS900A

analizator składu chemicznego z wyładowaniem jarzeniowym Leco GDS500A

mikroskop skaningowy Phenom World ProX z mikroanalizatorem składu chemicznego EDS/EDX

mikroskop skaningowy Phenom XL z mikroanalizatorem składu chemicznego EDS/EDX

Budowa materiałów wykorzystywanych w szeroko pojętym przemyśle w decydującym stopniu wpływa na właściwości i zastosowanie wytwarzanych produktów. Znajomość składu chemicznego jest niezbędna dla zapewnienia wymaganej jakości i zgodności z normami różnego rodzaju materiałów i wyrobów. Naszym zadaniem jest wykonywanie analiz i badań składu chemicznego, stopów metali, w tym stali, stopów żelaza, aluminium, miedzi a także tytanu i niklu. Wykonujemy również analizy substancji i zanieczyszczeń, które mogą wywoływać awarię i korozję elementów maszyn i instalacji.

Oferujemy kompleksowe i profesjonalne usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów z wielu sektorów gospodarki. Akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji potwierdza, że realizujemy usługi zgodnie z najbardziej aktualnymi standardami, a uzyskiwane przez nas wyniki są wiarygodne i rzetelne.

Czytaj więcej

Na czym polegają analizy i badania składu chemicznego?

Realizowane przez naszą firmę analizy i badania składu chemicznego pozwalają na zrozumienie i opisanie właściwości fizyko-chemicznych materiałów metalicznych oraz wpływu różnych substancji na ich eksploatację. Otrzymywane rezultaty umożliwiają określenie zachowania np. stopów metali w różnych warunkach np. korozyjnych. Ta wiedza odgrywa fundamentalną rolę w przemyśle, ponieważ ułatwia precyzyjny wybór materiałów właściwych pod względem przeznaczenia maszyny lub instalacji , np. stali konstrukcyjnej, stali odpornej na korozję, żarowytrzymałej lub innej.

Metody analizy składu chemicznego

Jakich metod używa nasze laboratorium w celu uzyskania wiarygodnych, rzetelnych i miarodajnych rezultatów?

Analiza spektralna składu chemicznego z zastosowaniem spektrometru optycznego z wyładowaniem jarzeniowym

To zaawansowana technika polegająca na badaniu widma światła emitowanego lub pochłanianego przez próbkę. W przypadku zastosowania spektrometru optycznego z wyładowaniem jarzeniowym próbka jest poddawana wyładowaniu elektrycznemu w obecności argonu, które powoduje tworzenie plazmy. Wzbudzone atomy emitują promieniowania o intensywności i długości fali charakterystycznej dla ilościowego i jakościowego składu pierwiastkowego materiału. Powstałe widmo następnie podlega rozszczepieniu na siatce dyfrakcyjnej i analizie chemicznej za pomocą matrycy CCD.
Takie badanie pozwala na zidentyfikowanie i sklasyfikowanie różnych pierwiastków obecnych w próbce. Metoda ta jest wykorzystywana w wielu dziedzinach nauki i przemysłu, takich jak chemia, metalurgia czy nauki o materiałach. Nasze laboratorium posługuje się nią m.in. do identyfikacji z jakim stopem metalicznym czy stalą lub innymi metalami mamy do czynienia. Skład chemiczny poddajemy analizie gdyż jest to jedno z podstawowych kryteriów charakteryzujących stopy metali.
Badanie spektralne z zastosowaniem spektrometru optycznego z wyładowaniem jarzeniowym zapewnia wysoką precyzję wyników i może obejmować rozmaite stopy metali. Poleca się ją także ze względu na szybkość i efektywność procesu analizy. To podstawowe narzędzie dla naukowców i inżynierów zajmujących się materiałoznawstwem. Nie mogą jednak tą metodą być analizowane substancje niemetaliczne do których jednak możemy zastosować metodą EDS/EDX.

Mikroanaliza EDS

Mikroanaliza EDS (Energy-Dispersive X-ray Spectroscopy), zwana również EDX (Energy-Dispersive X-ray Analysis) lub EDXMA (Energy-Dispersive X-ray Microanalysis), to technika wykorzystywana do analizy elementarnej oraz chemicznego badania próbki substancji i materiałów, np. stali i innych stopów metali. Ta metoda służy do identyfikacji pierwiastków występujących w danym obiekcie.
EDS to podstawowe narzędzie stosowane w naukach materiałowych, metalurgii i geologii, które zapewnia szybkie i precyzyjne wyniki. Ta technologia badania i analizy składu chemicznego różnych materiałów i substancji wyróżnia się wysoką efektywnością, a otrzymywane dzięki niej wyniki przyczyniają się do optymalizacji procesów przemysłowych.

Jakie materiały poddajemy analizie?

Nasze usługi obejmują bardzo różnorodne substancje, materiały, metale i ich stopy, takie jak żelazo, aluminium, miedź, tytan, nikiel, stal i inne metale, które odgrywają fundamentalną rolę w przemyśle. Wykonujemy analizy w sposób profesjonalny i obiektywny – wszystkie etapy przeprowadzania badania składu chemicznego realizujemy zgodnie z obowiązującymi standardami i pod kątem wymagań klienta. Dysponujemy zaawansowanym sprzętem, specjalistyczną wiedzą i bogatym doświadczeniem, a to gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług i wiarygodność przedstawianych wyników analiz.

Dlaczego i kiedy zleca się badania składu chemicznego metali?

Przedsiębiorstwa produkujące metale i ich stopy, np. stal, zlecają badania, aby mieć pewność, że ich produkty spełniają określone standardy jakościowe i obowiązujące normy przemysłowe. Analiza składu chemicznego pozwala na dokładne określenie zawartości poszczególnych pierwiastków w materiale czy substancji. W związku z tym staje się niezbędna w certyfikacji i zgodności z regulacjami prawnymi.
Dostarczane przez nas wyniki ułatwiają zrozumienie, jak różne pierwiastki i ich wzajemne oddziaływania wpływają na właściwości np. mechaniczne czy termiczne substancji oraz materiałów, w tym metali, m.in. stali. Badania zlecają nam też przez instytucje regulacyjne i organizacje środowiskowe w celu monitorowania i kontrolowania zanieczyszczeń na danym obszarze i jego wpływu np. na korozję urządzeń i instalacji. Analiza składu chemicznego może wykryć obecność toksycznych związków, które potencjalnie w sposób negatywny wpływają na zdrowie ludzi i środowisko ale wywołują lub przyspieszają korozję elementów metalowych.

Rzetelne badania w profesjonalnym laboratorium

Przy użyciu najnowocześniejszych technologii i korzystając z bogatego doświadczenia, jesteśmy w stanie sprostać indywidualnym potrzebom i wymaganiom klientów, którzy chcą zlecić badanie i analizę składu chemicznego stopów i substancji albo materiałów, np. stali lub innych metali. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług niezależnie od tego, w jakim celu zostaną wykorzystane dostarczone wyniki!