Comprehensive material tests in forecasting service life

One of the areas of our activity is to support individual and industrial entities in the selection of materials for specific technical applications.

Often, manufacturers, constructors consider the choice of material, its replacement with a replacement or a completely new grade of steel, cast iron, metal / non-ferrous alloy in the context of meeting the requirements related to performance.

An exemplary research path of a client who entrusted us with one of the parts installed in his vehicle was as follows:

 1. Preparation of samples (the possibility of cutting them out of geometrically non-standard elements using a modern EDM machine and their processing in a professionally equipped machine base).
 2. Analysis of the chemical composition of the material.
 3. Hardness measurement.
 4. Observation of the microstructure.
 5. Static tensile test (Rm, Rp0.2, Re, A, Z).
 6. Fatigue test on a dynamic testing machine (one of the tests lasted continuously for nearly 50 hours).
 7. Interpretation of results and analyzes, inference, comparing dissimilar materials and indicating directions for further research.

 

krzywa Wöhlera

In this case, Wöhler curves were plotted and the strength and fatigue life of samples made in accordance with the standard from ready-made parts delivered by the customer were estimated. As a result, the customer gained knowledge of how many millions of cycles the part used in his vehicle can work without failure.

Research your part with us, do not wait for reality to verify it.

Kompleksowe badania materiałowe w prognozowaniu trwałości eksploatacyjnej

Jednym z obszarów naszej działalności jest wsparcie podmiotów indywidualnych i przemysłowych w problematyce doboru materiałów dla konkretnych zastosowań technicznych.

Często wytwórcy, konstruktorzy zastanawiają się nad wyborem materiału, jego zastąpieniem zamiennikiem lub zupełnie nowym gatunkiem stali, żeliwa, metalu / stopu nieżelaznego w kontekście spełnienia wymagań powiązanych z właściwościami użytkowymi.

Przykładowa ścieżka badań Klienta, który powierzył nam jedną z części montowanych w produkowanym przez siebie pojeździe była następująca:

 1. Preparatyka próbek (możliwość ich wycinania z niestandardowych geometrycznie elementów przy użyciu nowoczesnej elektrodrążarki oraz ich obróbka w profesjonalnie wyposażonym zapleczu maszynowym)
 2. Analiza składu chemicznego materiału
 3. Pomiar twardości
 4. Obserwacja mikrostruktury
 5. Statyczna próba rozciągania (Rm, Rp0,2, Re, A, Z)
 6. Próba zmęczeniowa na dynamicznej maszynie wytrzymałościowej (jedna z prób trwała nieprzerwanie blisko 50 godzin)
 7. Interpretacja wyników i analiz, wnioskowanie, porównywanie różnoimiennych materiałów oraz wskazywanie kierunków dalszych badań.

 

krzywa Wöhlera

W tym przypadku wykreślono krzywe Wöhlera i oszacowano wytrzymałość oraz trwałość zmęczeniową próbek wykonanych zgodnie z normą z gotowych części dostarczonych przez Klienta. W efekcie Klient zyskał wiedzę jak wiele milionów cykli część zastosowana w jego pojeździe może pracować bez usterki.

Zbadaj swoją część z nami, nie czekaj aż zweryfikuje ją rzeczywistość.